Terapeuta zajęciowy - Medyczno-Społeczny Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Z życia szkoły

Platforma moodle

Rekrutacja

Terapeuta zajęciowy - osoba, która prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa.

Wymagania
Terapeutą zajęciowym może zostać osoba, która ukończyła szkołę policealną j i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego.

Zadania zawodowe: 
• nawiązywanie kontaktu psychoterapeutycznego z chorym oraz tworzenie środowiska psychoterapeutycznego i socjoterapeutycznego, w celu rozpoznania i zaspokajania potrzeb człowieka chorego, z uwzględnieniem czynników zdrowotnych, psychologicznych i społecznych 
• planowanie indywidualnego i grupowego programu terapii, dostosowanej do potrzeb pacjenta, jego cech i nawyków oraz zaleceń lekarskich 
• prowadzenie różnych form oddziaływania terapeutycznego: zajęcia warsztatowe, świetlicowe, kulturalno-oświatowe i artystyczne, ćwiczenia z zakresu wychowania fizycznego (rekreacyjne, sportowe) 
• wykonywanie wraz z pacjentem podczas zajęć terapeutycznych prac ogrodniczych, wikliniarskich, dziewiarskich, krawieckich, z zakresu obróbki metali, drewna, tworzyw itp. 
• nauczanie pacjentów posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym, m.in. sprzętem do samoobsługi, ułatwiającym czynności życia codziennego, oraz kształtowanie u nich umiejętności samodzielnego życia 
• prowadzenie obserwacji reakcji organizmu pacjenta na terapię zajęciową i przekazywanie jej wyników osobie kierującej terapią (np. zgłaszanie lekarzowi przypadków samowolnego oddalenia się chorego psychicznie, pogorszenia jego stanu zdrowia lub prób samobójczych) 
• współdziałanie z zespołem prowadzącym rehabilitację chorego (np. stosowanie terapii na zlecenie lekarza, konsultowanie z lekarzem przebiegu i wyników terapii) 
• zachowanie tajemnicy w zakresie rozpoznania i metod leczenia wobec chorego i rodziny chorego (udzielanie informacji jedynie za zgodą lekarza odpowiedzialnego za stan zdrowia chorego) 
• przestrzeganie przepisów bhp, obowiązujących przy określonych rodzajach zajęć oraz przepisów ppoż., w celu zapewnienia choremu maksymalnego bezpieczeństwa.

Możliwości podjęcia pracy:
• w oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych
• psychiatrycznych oddziałach dziennych
• sanatoriach
• warsztatach terapii zajęciowej
• zakładach pomocy społecznej
• dziennych domach pomocy społecznej
• klubach seniora
• środowiskowych domach pomocy społecznej
• świetlicach terapeutycznych
• hospicjach
• zakładach opiekuńczo-leczniczych
• zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
• szkołach specjalnych

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:
• wrażliwość, życzliwość, cierpliwość, rzetelność
• odpowiedzialność, obowiązkowość
• gotowość współdziałania w zespole
• opiekuńczość, uczciwość
• samodzielność, kreatywność
• odporność na stres

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej       Biuletyn Informacji Publicznej 


Desing by EduSystem. | All Rights Reserved. | Copyright by Szkolamedyk.pl 2015.